کارت پروپرشنال EDM دیپلماتیک

Duplomatic Proportional Card EDM

کارت پروپرشنال edm دیپلمات

DIGITAL AMPLIFIER

For PROPORTIONAL VALVES

RAIL MOUNTING TYPE: DIN EN 50022

ویژگی‌های کارت پروپرشنال Duplomatic EDM:

کارت *EDM-M یک تقویت کننده دیجیتال برای کنترل دریچه های متناسب با سیستمهای Open Loop است.

این کارت پروپرشنال Duplomatic برای نوع نصب ریلی طراحی شده است: DIN EN 50022.

این واحد جریان متغیری را متناسب با سیگنال مرجع و مستقل از تغییرات دما یا امپدانس بار تامین می کند.

مرحله PWM در منبع تغذیه سلونوئید امکان کاهش هیسترزیس سوپاپ را فراهم می کند، بنابراین دقت کنترل را بهینه می کند.

این کارت در سه نسخه اصلی برای کنترل شیرهای برقی تک بوبین (M1)، شیر برقی دو بوبین (M2) و شیرهایی با دو کانال مستقل برای کنترل دو شیر برقی تک بوبین (M3) موجود است.

سیگنال مرجع آنالوگ (ولتاژ یا جریان) است. هر نسخه با تنظیمات حداکثر جریان مختلف و فرکانس های سوئیچینگ (PWM) موجود است که با توجه به شیر پروپرشنال مربوطه بهینه شده است. راه‌اندازی کارت فقط از طریق نرم‌افزار و از طریق درگاه میکرو USB روی برد  امکانپذیر می‌باشد.

کارت جریان برق را بر اساس سیگنال مرجع و مستقل از تغییرات دما یا امپدانس بار تامین می کند. این کارت در نسخه هایی برای کنترل یک شیر برقی (M1)، یک شیر برقی دوگانه (M2) یا دو شیر برقی تک (M3) توسط دو کانال مستقل موجود است.