کارت پروپرشنال UEiK-1 دیپلماتیک

Duplomatic Proportional Card UEiK-1

کارت پروپرشنال دیپلمات ueik-1

ELECTRONIC CONTROL UNIT

FOR SINGLE SOLENOID PROPORTIONAL

EUROCARD TYPE

ویژگی‌های کارت پروپرشنال Duplomatic UEIK-1:

کارت UEIK-1* یک واحد کنترل الکترونیکی از نوع یوروکارت برای دریچه‌های تناسب برقی تک حلقه باز است.

این واحد جریان متغیری را متناسب با سیگنال مرجع و مستقل از تغییرات دما یا امپدانس بار تامین می کند.

مرحله PWM در منبع تغذیه سلونوئید کاهش هیسترزیس سوپاپ را امکان پذیر می کند و در نتیجه دقت کنترل را بهینه می کند.

پنل جلویی کارت مجهز به LED برای نشان دادن عملکرد کارت و پتانسیومتر برای بهینه سازی کنترل است.