کارت پروپرشنال UEiK-11RS دیپلماتیک

Duplomatic Proportional Card UEiK-11RS

کارت پروپرشنال ueik-11rs دیپلمات

ELECTRONIC CONTROL UNIT

FOR SINGLE SOLENOID PROPORTIONAL VALVE

WITH POSITION FEEDBACK

EUROCARD TYPE

ویژگی‌های کارت پروپرشنال Duplomatic UEIK-11RS:

کارت UEIK-11RS یک واحد کنترل الکترونیکی از نوع یوروکارت برای کنترل حلقه بسته شیرهای پروپرشنال با کنترل بازخورد موقعیتی است.

کارت موقعیت قرقره سوپاپ را با توجه به سیگنال ورودی مرجع کنترل می کند که تنظیم خطی و کاهش هیسترزیس را امکان پذیر می کند.

پنل جلویی مجهز به LED برای نشان دادن عملکرد کارت و پتانسیومتر برای بهینه سازی کنترل است.