دریچه‌های با واکنش بالا فشرده و مستحکم هستند.

آنها دارای دینامیک بالا و دقت حلقه بسته در کاربردهای موقعیت، سرعت، فشار و کنترل نیرو هستند.

شیر واکنش بالا را که برای کنترل شروع، توقف و جهت جریان سیال مدار نیاز دارید، می‌توانید پیدا کنید.