شیرهای پروپرشنال به صورت Direct Operated و Pilot Operated می‌باشند.

با یا بدون تجهیزات الکترونیکی یکپارچه (OBE) در دسترس هستند.

با استفاده از الکترونیک یکپارچه، آنها تلاش کابل کشی را کاهش می دهند و آن را ساده می کنند.

این شیرها برای بسیاری از کاربردهای حلقه بسته ایده آل هستند.