شیرهای برقی که جهت جریان و در نتیجه جهت حرکت یا چرخش محرک های هیدرولیک را کنترل می کنند.

این شیرهای برقی بصورت Seat Valve، Direct Operated، Pilot Operated و Poppet قابل ارائه هستند.