شیرهای کنترل فشار دارای اثر از پیش تعیین شده بر فشار کاری در یک سیستم هیدرولیک یا بخشی از یک سیستم هستند.

این شیرها در انواع: شیرهای فشار شکن، شیرهای توالی فشار، شیرهای قطع فشار و شیرهای کاهش فشار ارائه می‌شوند.