شیرهای کنترل جریان (فلوکنترل) برای حفظ جریان ثابت، مستقل از فشار و دما استفاده می شوند.